Handlingsplan 2020-2024

Virksomhetsplan for 2020- 2024. Sist redigert i mars 2022. Årsplan utarbeides utifra barnehageloven, rammeplan, virksomhetsplan

 

 

 

VIRKSOMHETSPLAN

 

 

 

2020-2024

 

 

Trygghet – Raushet – Glede

 

 

 

barns beste

 

 

 

DALSBRÅTEN BARNEHAGE SA

 

 

 

 

1.0.            INNLEDNING

 

 

 

Virksomhetsplan for Dalsbråten barnehage beskriver barnehagens lovgrunnlag, barnehagens verdigrunnlag, barnehagen sin visjon, barnehagens formål og innhold, progresjonsplan, barnehagen som pedagogisk virksomhet overganger og samarbeid. Virksomhetsplanen gjelder for tre år.

 

 

 

Som et supplement til virksomhetsplanen utarbeider vi hvert år en årsplan. Årsplanen inneholder gjeldende års tema og satsningsområder, samt mål og metoder for hvordan vi arbeider med dette. Planene for barnehagen er et resultat av samarbeid mellom personalet, barna og foreldrene. Virksomhetsplan og årsplan godkjennes av eierstyret i barnehagen.

 

 

 

1.1. Lovgrunnlag

 

Lov om barnehager (2005) er styrende lovverk for driften av barnehagen, og er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet Rammeplan for barnehagen (2017) som er styrende for innholdet i barnehagen. Rammeplanen er en forskrift til loven. Den gir utfyllende bestemmelser og skal sikre barn et likeverdig tilbud av god kvalitet. Planen gir retningslinjer for både innholdet og oppgavene i barnehagen. Den gir personalet, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet.

 

 

 

Kunnskapsdepartementet er barnehagens øverste myndighet, mens kommunene er den lokale barnehagemyndighet. Det vil si at kommunen skal påse at barnehagen drives i henhold til gjeldende regelverk. Fylkesmannen er bindeledd mellom departement og kommunen. Fylkesmannen skal veilede kommunen og eiere av barnehager, samt ha tilsyn med at kommunen oppfyller de plikter de er pålagt i henhold til lov om barnehager.

 

 

 

 

 

2.0.            DALSBRÅTEN BARNEHAGE SA

 

 

 

Dalsbråten barnehage er en tre-avdelings privat barnehage med plass til 50 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen drives non-Profit og eies av de foresatte i et samvirkelag-SA. De foresatte har gode muligheter til å delta i utformingen av barnehagetilbudet. De ansatte står for den daglige driften av barnehagen.

 

 

 

Dalsbråten Barnehagen har et koselig enetasjes barnehagebygg i utkanten av Hønefoss sentrum. Vi har gangavstand til Søndre Torv, byparken og skogen ved HIU og Hvervenkastet. Vi er nabo med Hønefoss brannstasjon og Hønefoss videregående skole. Dalsbråten barnehage er en av sponsorene til lekestativet og lekeplassen på Søndre Torv.

 

 

 

2.1 Historikk

 

Dalsbråten barnehage ble bygget i 1991 etter initiativ fra 3 småbarnsfamilier. De ønsket å gjøre noe med den store mangelen på barnehageplasser på Ringerike. Det er Trygge barnehager som har stått for prosessen med bygging av barnehagen, ansettelse av personal og inntaksprosess. Etterhvert overtok foreldrene driften av barnehagen og en daglig leder fikk ansvaret for den daglige driften av barnehagen. Noen få ansatte har vært med hele veien og vi har fått med oss mange nye dyktige medarbeidere underveis. Småbarnsavdelingen er utvidet (2008) fra en avdeling på 9 barn og 3 ansatte til 12-14 barn og 4-5 ansatte. Og barnehagen har hatt ansatt en kjøkkenassistent/ kokk siden 2005.

 

 

 

I oktober 2021 er Dalsbråten Barnehage 30 år. Gjennom hele jubileumsåret 2021 vel det være ulike markeringer og feiringer i barnehagen. I oktober måned  i 2021 er det jubileumsuker i barnehagen både for barna, ansatte, foreldre og andre som har eller har hatt tilknytning til barnehagen. Vi vil også markere jubileumet på våren 2022 sammen med foreldre og nærmiljøet.

 

 

 

Barnehagen fikk navnet Dalsbråten barnehage, etter området barnehagen ligger i. De tre avdelingene er inspirert av lokale stedsnavn og ble derfor kalt Gomohaugen, Jonsetoppen og Dompidal. I 2021 utlyser vi en konkurranse for å finne nye- avdelingsnavn som er mer tidsriktig, mer felles og samlende. De nye avdelingsnavnene er SOLSTUA- REGNBUEN – NORDLYS.

 

 

 

I årenes løp har både bygg og uteområde gjennomgått oppgraderinger, og vi er i dag  stolte av den barnehagen vi har vært med å skape og bygge opp. Dalsbråten Barnehage har mange fornøyde brukere. Vi er årlig med på Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehagen. Vi har et godt rykte og flere familier har hatt barna sine i barnehagen i mange år.  På Ringerike er det nå full barnehagedekking og barnehagene har innimellom noe ledig kapasitet.

 

Vi er en pedagogisk virksomhet med god kvalitet og har et stabilt og engasjerte personale med bred kompetanse.

 

Vi har utarbeidet en visjon vi er stolte av og som føles riktig for oss, vi jobber mot den og forsøker å leve opp til visjonen vår som er:

 

Trygghet - Glede -  Raushet –til barnas beste!

 

 

 

3.0. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

 

 

 

3.1. Barn og barndom

 

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barn skal få lov til å være barn. Barndommen skal være preget av glede, humor, lek, vennskap og trivsel.

 

Læringen skal foregå gjennom førstehåndserfaringer, lek og opplevelser. De voksne må gi barna frihet, trygge rammer, omsorg og støtte. Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. De voksne i Dalsbråten Barnehage må ta barnas innspill, handlinger og følelser på alvor. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. De voksne skal være gode rollemodeller.  Alle barn skal bli møtt, sett og ha trygge relasjoner til store og små i barnehagen (Kd, 2017).

 

 

 

3.2. Demokrati

 

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. I Dalsbråten barnehage vil vi at barn, ansatte og foresatte skal lyttes til og bli hørt.  Alle skal bli sett og vi skal respektere at vi er ulike. Vi øver på å ta hensyn og vente på tur. Barna skal få uttrykke det de vil og medvirke til fellesskapet og barnehagens innhold. Barnas åndsfrihet skal anerkjennes. Det er de voksne som har ansvaret og barna skal medvirke og bidra utifra alder. (Kd, 2017).

 

 

 

3.3. Mangfold og gjensidig respekt

 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverd ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Mangfoldet kan brukes som en ressurs i barnehagens pedagogiske arbeid med tanke på ulikheter som kultur, familiemønstre, religion og livssyn. Personalet i Dalsbråten barnehage skal legge til rette for kulturmøter og gi rom for barnas egen kulturskaping. Personalet vil være nysgjerrige på ulikheter, være tolerante og fremheve mangfold som noe positivt (Kd, 2017).

 

 

 

 

 

3.4. Likestilling og likeverd

 

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling, motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Alle skal ha like muligheter og personalet skal legge opp til individuelle tilpasninger. Personalet i Dalsbråten Barnehage må reflektere over egne holdninger for å kunne fremme likestilling og likeverd med tanke på språk, rollemodeller, holdninger og handlinger. En viktig brikke i å motvirke diskriminering i Dalsbråten barnehage er handlingsplanen mot krenkelser og mobbing som kan leses på www.dalsbratenbarnehage.no

 

 

 

3.5. Bærekraftig utvikling

 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det i dag. Barnehagen skal lære barna veien til et mer bærekraftig samfunn. Vi forsøker å ha en matkultur hvor vi ikke kaster mat, sorterer søppel og har gjenbruk.

 

 

 

3.6. Livsmestring og helse

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Personalet skal ha fokus på barnas fysiske og psykiske helse ved å legge til rette for matglede, fysisk aktivitet, hvile, trygge relasjoner og stoppe mobbing og krenkelser. Personalet i Dalsbråten Barnehage kjenner barna godt og jobber aktivt for å forebygge og oppdage seksuelle overgrep, omsorgssvikt og vold. Personalet kjenner til opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven §22.

 

 

 

 

 

4.0. VISJON VÅR ER :    TRYGGHET - RAUSHET- GLEDE - TIL BARNAS BESTE

 

Vi skal være en barnehage med fokus på barnas beste og vi skal alltid ha barnas beste i tankene når vi er på jobb. Til grunn for vår visjon ligger vårt pedagogiske grunnsyn med kjerneverdier som vi setter høyt i vårt arbeid: omsorg og trygghet, lek og læring, vennskap og fellesskap, kommunikasjon og språk. Vi er en barnehage- et barnehagehus

 

VÅR VISJON

 

GI BARNA TRYGGHET- GLEDE -RAUSHET

 

 

 

TRYGGHET

  Vi voksne i Dalsbråten Barnehage skal:

Dekke barnas primærbehov

 (sult, søvn, omsorg )

Sette grenser for barna og innarbeide goder rutiner.

Ha gode forklaringer når barna spør

Ta vare på hver enkelt og se hver enkelt

Vise omsorg og varme blikk

Være høflig mot hverandre

Hjelpe hverandre til barnas beste

Oppfylle sikkerhetskrav

 

GLEDE

 Vi voksne i Dalsbråten Barnehage skal:             

 

Gi barna opplevelse av mestring

Se enkeltbarn og hverandre

Gi barna gode opplevelser og rose hverandre

Gi barna opplevelsen av fellesskap.

Motarbeide diskriminering og mobbing

Bruke munterhet og humor - ha det gøy sammen

Gi barna opplevelsen av velbehag og tilfredshet

RAUSHET

Vi voksne i Dalsbråten Barnehage skal:

 

Lytte til hverandre og ta opp ting med den det gjelder

Ta hensyn til barnas ønsker og behov

Gi av oss selv

Framsnakke hverandre

Inneha en gi og ta –holdning

Hjelpe hverandre ved behov og til barnas beste

Ta vare på hverandre

Gi hverandre tilbakemeldinger

Gi foreldre gode råd og veiledning

 

 

 

 

 

Gjennom hverdagsaktiviteter, turer, lek og ulike aktiviteter ønsker vi på å gi barna:

 

Sosiale og Språklige ferdigheter + Omsorg + Lek= SOL

 

Mål:

 

«UTVIKLE SOSIALE OG SPRÅKLIGE FERDIGHETER»

 

 Vi jobber bevisst med:

 

ü  at barna skal bli trygge på seg selv og sin egen verdi

 

ü  at barna tar kontakt med andre på en positiv måte (hjelpe til, snakke, lytte, dele, vise omsorg)

 

ü  at barna utvikler empati (medfølelse, omtanke) ovenfor andre

 

ü  at vi i personalet er bevist sin rolle som modell og veileder for barna

 

STEG-FOR-STEG, TRAS, SNAKKEPAKKEN, VÆRE SAMMEN og SPRÅKKISTA er arbeidsverktøy personalet i barnehagen bla. kan støtte seg på

 

Mål:

 

«AT BARNA OPPLEVER OMSORG OG FØLER SEG VERDSATT OG SETT»

 

Omsorg handler om:

 

©      at hvert barn blir sett og anerkjent for den de er

 

©      at barna har et fang å sitte på og ei hånd å holde i

 

©      at barna blir kjent med sine følelser

 

«Det er mye læring i god omsorg»

 

Mål:

 

«AT BARNA SKAL LÆRE OG UTVIKLE SEG GJENNOM LEK OG AKTIVITETER»

 

I lek og aktiviteter skal det legges til rette for:

 

·         at barna opplever lyst, glede og humor.

 

·         at barna får utfordringer og nye erfaringer.

 

·         at barna får utvikle og styrket sin identitet og selvfølge

 

·         at barna har en god barnehagehverdag

 

 

 

Lek og samvær med andre barn er en viktig del av barnas liv. I lek tilegner barna seg kunnskap, utvikler fantasien og har det gøy. De voksnes rolle i leken er å være tilstede for barna, oppmuntre og tilrettelegge for at den gode leken får grobunn.

 

 

 

 

 

5.0. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOL

 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I Dalsbråten Barnehage skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Personalet skal se arbeidet med omsorg, lek, danning og læring i sammenheng. Dalsbråten Barnehage er en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur. Miljøet i barnehagen skal være trygt og utfordrende, det skal gi barna allsidige erfaringer og være preget av humor og glede (Kd, 2017).

 

 

 

5.1. Omsorg

 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. I Dalsbråten Barnehage skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. I Dalsbråten barnehage ønsker vi relasjoner preget av omsorg mellom personalet og barna, og barna imellom. Omsorgen  skal gjenspeiles i handling, språk og kroppsspråk. Personalet skal møte alle barna med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn. Vi støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg. Barna viser omsorg ved å opptre inkluderende og empatisk. De ansatte viser også omsorg når dagen tilrettelegges. Hverdagen skal være trygg, sikker, morsom, læringsrik og inkluderende.

 

5.2. Lek

 

Leken er en viktig del av barnas liv i barnehagen og personalet i Dalsbråten Barnehage skal prioriterer den ved å gi den tid og rom. Leken har egenverdi. Gjennom leken frigjør barnet egne krefter, evner og anlegg. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indre motivert. Fantasien får fritt spillerom, og barnet kan skape en virksomhet og en verden etter sitt eget hode. I leken foregår også viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle området. Leken gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn.

 

I perioden 2021- 2023 så har barnehagen satt av midler til Lek, lekemiljø og voksenrolle i lek. Vi vil både delta på kurs og veiledning. Det er satt av midler til uteleker, leker og nytt inventar i barnehagen.

 

Personalet i Dalsbråten Barnehage skal tilrettelegger for at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek sammen med andre. Personalet bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legger til rette for utvikling av leketemaer. Vi observerer, analyserer, støtter, deltar i og beriker leken på barnas premisser. Personalet skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre og de voksne må være gode rollemodeller.

 

5.3. Danning

 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Personalet i Dalsbråten Barnehage skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet (Kd, 2017).

 

 

 

Barna i Dalsbråten Barnehage skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Personalet skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. Vi synliggjør og verdsetter ulike behov, meninger og perspektiver. Personalet utfordrer barnas tenkning og inviterer dem inn i utforskende samtaler. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk

 

vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endring (Kd, 2017).

 

 

 

5.4. Læring

 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Personalet i Dalsbråten Barnehage skal sørge for et inkluderende fellesskap og legger til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring. Personalet sørger for at alle barn får varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser. Personalet arbeider for at barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

 

 

 

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og begrepet livslanglæring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. I Dalsbråten Barnehage skal vi derfor vektlegge både det gjennomløpende innholdet i sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter, samt det periodiske innholdet hvor personalet i større grad planlegger og gjennomfører opplegg. Vi ønsker at barna skal utvikle en positiv holdning til egen læringsevne ved å føle mestring og tilhørighet. Humor og glede blir viktige virkemidler for å oppnå dette. Personalet må tilrettelegge for et utfordrende læringsmiljø hvor hvert enkelt barn kan finne stimulanse, utfordringer og mål å strekke seg etter. Innhold og arbeidsmåter i læringsprosessen må gjenspeile det enkelte barns interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn (Kd, 2017).

 

 

 

5.5 Vennskap og fellesskap

 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Personalet i Dalsbråten Barnehage skal tilrettelegge for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Vi skal støtte barna i å ta andres perspektiver, se en sak fra flere sider og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov eller ønsker (Kd, 2017)

 

 

 

5.6 Psykososialt barnehagemiljø

 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser. Alle skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal forbygge og fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. Alle skal følge med på hvordan barna har det i barnehagen vår. Det skal melde fra til barnehagens daglige leder dersom du får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Meldeplikten gjelder også dersom en som jobber herkrenker et barn. Daglig leder melder fra til banehageeier i alvorlige tilfeller. Saken skal undersøkes ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt. Tiltak skal igangsettes og barnehagen skal lage skriftlig plan når det gjøres tiltak i en sak. Krenkelse er for eksempel mobbing, vold, trakassering.

 

 

 

 

 

6.0. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER MED PROGRESJONSPLAN

 

 

 

Rammeplan for barnehagen (2017) beskriver syv fagområder som alle barnehager skal arbeide med. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. I Dalsbråten Barnehage skal vi se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barns lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene, og de er i stor grad de samme som barn senere vil møte som fag i skolen.  En stor del av barnas læring foregår i hverdagssituasjonene. I Dalsbråten Barnehage skal vi derfor legge vekt på at kvaliteten i disse skal være god. På bakgrunn av dette skal personalet utarbeidet en plan for, mål og metoder for hvordan vi skal jobbe i de ulike hverdagssituasjonene. Disse kan leses på www.dalsbratenbarnehage.no

 

 

 

 

 

6.1. Hvorfor progresjonsplan?

 

Rammeplanen for barnehagen (2017) stiller krav til at alle barnehager har en progresjonsplan. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.

 

Vår progresjonsplan er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanens syv fagområder. Vi vet at barn utvikler seg individuelt, og planen er ment som en veileder i vårt pedagogiske arbeid. Barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.  Personalet i Dalsbråten Barnehage vet at barn ikke kan kategoriseres etter aldersbestemte krav og planen er et supplement til vår gode allmennpedagogikk. De syv går over i hverandre og når vi jobber med et tema er vi innom mange fagområder.

 

Høsten 2021 kommer det også en progresjonsplan på områdene språk, lek og sosial kompetanse rettet mot to-språklige barn og barn som ikke har norsk som morsmål.

 

 

 

 

 

6.2. Kommunikasjon, språk og tekst

 

Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

Personalet i Dalsbråten barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- interesse for bøker, rim og regler.

- bidra i enkel dramatisering og rollelek.

- kommunisere, peke og samtale rundt enkle temaer og bilder.

- vise og uttrykke ulike følelser.

- bruke hverdagsord på sitt nivå.

- benevne gjenstander og personer med egne ord.

- lære navnene til barn og voksne på avdelingen.

- bruke språket aktivt, verbalt og nonverbalt.

-erfaring med tegn – til –tale.

3-4 åringer

- være lyttende ovenfor hverandre.

- uttrykke seg verbalt.

- vise interesse for bøker.

4-5 åringer

- gjenkjenne rim og regler.

- delta i regel- og sangleker.

- bruke bøker med mer tekst.

- føre en dialog med variert tema og ordforråd.

- løse konflikter muntlig.

- gjenkjenne bokstaver og lyder.

5-6 åringer

- gjenfortelle og skape en tekst.

- formidle et budskap til en gruppe barn eller voksne.

- setter ord på følelser og egne meninger.

- interesse for ordleker, rim, vitser og gåter.

 

 

 

 

 

6.3. Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosial velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

Personalet i Dalsbråten Barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- utvikle et positivt forhold til mat og måltider.

- spise selv, peke på  og etter hvert det de vil ha.

- oppleve stellesituasjonen som en positiv stund.

- tilrettelagt tilbud med aktivitet og hvile.

- leke og erfare bevegelsesglede ute og inne.

- erfaring med turnlek, lek med ball, puter og madrasser.

- begynnende læring om håndhygiene.

- være deltagende i påkledning

- turer i ulendt terreng for å øve grovmotorikken.

- bruke gymsalen på Brannstasjon

3-4 åringer

- bidra i måltidsituasjon og erfare matglede.

- være med å bestemme matretter, delta i matlaging.

- utvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk.

- mestre egen påkledning.

- opplæring i håndhygiene.

- erfaringer, ferdigheter og kunnskap ved sanseinntrykk og bevegelse.

- bruke gymsalen på Brannstasjon

4-5 åringer

- bidra til å skape god matkultur.

- være med å bestemme matretter, være med å lage mat

- kle av og på seg selv.

- gå tur i variert terreng.

- kjennskap til kroppen.

- respektere andres kropp.

- bruke gymsalen på Brannstasjon

5-6 åringer

- mer kunnskap om egen og andres kropp.

- være med å bestemme matretter, delta i matlaging.

- vise respekt for ulikheter.

- tilegne seg sunne vaner innenfor kost og hygiene.

- Turer i nærmiljøet, til sentrum og skogen.

- bruke gymsalen på Brannstasjon

 

 

 

 

 

6.4. Kunst, kultur og kreativitet

 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på̊ måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

Personalet i Dalsbråten Barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- delta i sang og bevegelsessamlinger.

- kjennskap til noen eventyr.

- oppleve ulik musikk.

- erfaring med instrumenter.

- forme i sand og snø.

- utvikle fantasi og skaperglede.

- erfare turtakingslek, titt-tei lek

- begynnende kjennskap til ulike kulturer.

- erfaring med ulike formingsmaterialer.

- tegne, fingermale og lime.

- lage  felles kunstutstilling

3-4 åringer

- uttrykke seg estetisk gjennom fantasi, form og farge.

- få bruke ulike matrialer, naturmatrialer og annet.

- klippe, lime, tegne, male og forme med plastelina.

- tilgang til bøker, blader, instrumenter og utkledningstøy.

- lage  felles kunstutstilling

4-5 åringer

- delta i rollelek i samspill med andre barn.

- uttrykke seg estetisk, for eksempel ved å male/forme med leire.

- fantasere og få med seg andre barn på fantasien.

-lage felles kunstutstilling

5-6 åringer

- bruke fantasien for å skape.

- forme bokstaver og tall med ulike materiale.

- kjennskap til tradisjonelle sanger og eventyr.

- kjennskap til kulturelle uttrykksformer.

- videre erfaringer med fargelære og form.

-Lage felles kunstutstilling

 

 

 

 

 

6.5. Natur, miljø og teknologi

 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

Personalet i Dalsbråten Barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- gå på turer i nærmiljøet.

- opplevelser i ulike miljøer.

- være ute i ulikt vær og ulike årstider.

- utforske barnehagens uteområde og nærmiljø.

- kjennskap til ulike dyr og hvilken lyd de lager. 

- begynnende læring om å ta vare på naturen.

- bruke puttekasser, klosser og puslespill.

- eksperimenterer med sand, vann og snø.

3-4 åringer

- oppleve naturen og undrer seg over naturens mangfold.

- systematisere, sortere og eksperimentere.

- ta vare på miljøet, lære å sortere avfall.

-ruskendager hvor vi plukker søppel og rydder.

4-5 åringer

- bruke skogen, og dens ulike og unike muligheter.

- være med på gjenbruksprosjekter.

- sorterer avfall – levere til gjenbruk.

- erfare variasjon i de ulike årstidene.

- ruskendager hvor vi plukker søppel og rydder.

5-6 åringer

- forståelse for samspill mellom naturen og mennesket.

- kjenne til vær - og naturfenomener.

- erfaring med ulike typer eksperimenter for å se sammenhengen.

- ruskendager hvor vi plukker søppel og rydder.

 

 

 

6.6. Antall, rom og form

 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

Personalet i Dalsbråten Barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- høre og blir kjent med telling og tall i leken.

- leke og utforske med ulikt materiale, former og farger.

- utforske baking ved å kjenne, lukte og smake.

- øve på å sortere leker.

- bli kjent med størrelser; liten/stor.

- bli kjent med preposisjoner; liten/stor, tung/lett, foran/bak, høy/lav.

- kjenne dagsrytmen.

3-4 åringer

- telle og sortere.

- bruke preposisjoner.

- spille spill.

- kjennskap til ulike måleenheter.

4-5 åringer

- telle- kjenne til mengder.

- kjennskap til de ulike formene.

- sorterer lekemateriale.

5-6 åringer

- beherske terningspill, med turtaking og regler.

- lærer om mengder, begreper og tallforståelse.

 

 

 

6.7. Etikk, religion og filosofi

 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

 Personalet i Dalsbråten  Barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- oppleve ulike høytider gjennom farger, fortellinger, bilder, sang og musikk.

- begynnende kjennskap til andre religioner.

- undre seg over det vi finner og ser.

- se bilder av mennesker som viser ulike følelser og setter ord på dette. For eksempel: lei seg, sint og glad.

- erfare det å være gode, og hjelper hverandre.

- vente på tur.

- erfare at de blir sett, hørt og forstått.

- kjennskap til hva ja og nei betyr.

- erfare «min» og «din».

3-4 åringer

- toleranse og interesse for hverandre.

- uttrykke seg verbalt når de er lei seg, sint og glad.

- søke hjelp og hjelpe hverandre i konfliktsituasjoner.

4-5 åringer

- sette ord på sine følelser, meninger og holdninger.

- kjennskap til ulike religioner og tradisjoner.

- bedre kunnskap om hva som er riktig og hva som er galt

5-6 åringer

- kjenne til tradisjoner som blir markert.

- forstå sammenhengen mellom konsekvensen av egne og andres handlinger.

- sette egne behov til side for andres beste.

- respektere og akseptere mangfold.

 

 

 

6.8. Nærmiljø og samfunn

 

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden (Kd, 2017).

 

 

 

Alder

 Personalet i Dalsbråten barnehage vil arbeide for at barna får:

1-3 åringer

- utforske nærmiljøet på tur.

- lære om seg selv i forhold til andre.

- kjennskap til de ulike familiene til barna på avdelingen; hvem bor vi med, hva heter de? Mammaer, pappaer, søsken, besteforeldre og andre nære slektninger

-  tilbud om å leke med de samme lekene, uavhengig av kjønn.

- ta enkle valg: pålegg, sanger i samlingen, hvor vil jeg leke?

3-4 åringer

- begynnende forståelse for andre kulturer.

- kjennskap til barnas bomiljø.

- kjennskap til lokalmiljøets muligheter.

4-5 åringer

- bruke nærmiljøet.

- passe på nærmiljøet.

- utvikle større forståelse for likestilling mellom jenter og gutter.

5-6 åringer

- utvide nærområdet sitt.

- besøke skolen og aktivitetsskolen.

- erfare et kulturelt mangfold.

 

 

 

7.0. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

 

7.1. Planlegging

 

For personalet i Dalsbråten barnehage er det viktig med god planlegging og gode planer. Det er samtidig viktig i barnehagen at vi legger stor vekt på at gjennomføringen av planene skal være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Planleggingen baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i grupper, observasjon av barnas lek, dokumentasjon og refleksjon, på samtaler med barn og foresatte og på vår visjon om hva som er en god barnehage.

 

 

 

Personalet har møter i løpet av året hvor det videre arbeid planlegges.  I barnehagen er det fem planleggingsdager i løpet av året og annenhver måned er det personalmøte. På disse møtene er hele personalet samlet. På avdelingsmøtene, annen hver uke, evaluerer vi hvordan arbeidet er gjennomført i forhold til målene vi har satt oss og legger nye planer for avdelingene. I pandemien har barnehagen vært nødt til å finne andre løsninger for gjennomføring av møter på grunn av smittevern.

 

 

 

Det ukentlige ledermøtet gir de pedagogiske lederne og daglig leder mulighet til å drøfte barnehagens pedagogiske målsetning, evaluere arbeidet, planlegge, veilede, informer og kurse hverandre.

 

7.2. Vurdering

 

I Dalsbråten Barnehage skal vi jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Vi skal dette på de ulike møtene vi har, evalueringsskjemaer/verktøy. Dette for å sikre at alle barna får det barnehagetilbudet de skal ha, og for å sikre en kvalitativ god arbeidsplass for de ansatte og en organisasjonskultur preget av progresjon og utvikling.

 

7.3. Dokumentasjon

 

Dokumentasjon av arbeidet i barnehagen synligjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven, rammeplanen og årsplanen. Alle avdelinger lager egne månedsplaner og ukeplaner med bakgrunn i felles årsplan. Månedsbrev eller Temabrev kan være aktuelt for å evaluerer sist måneds planer og aktiviteter på avdelingen og fortelle om neste periodes planer. Et slikt brev gir mer innblikk i hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjon gir også grunnlag for vurdering av arbeidet som igjen fører til nye planer og utvikling av arbeidet. Synliggjøring gjennom bilder, oppslag og utstillinger  er også viktige  dokumentasjonsverktøy

 

7.4. Barnehagens digitale praksis

 

” Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.” (Kunnskapsdepartementet 2017:29)

 

 

 

Digitale verktøy er en del av samfunnet barn vokser opp i og er derfor et naturlig verktøy å bruke i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barn trenger imidlertid hjelp av kompetente voksne som kan veilede og hjelpe dem. Personalet må ha et bevisst forhold til kildekritikk og opphavsrett, samt utøve digital etisk dømmekraft og ivareta barnas personvern. Arbeidet med IKT skal ikke erstatte, men være et supplement til det pedagogiske arbeidet, slik at det blir en naturlig del av barnehagehverdagen. Digital kompetanse er både å kunne bruke ulike digitale verktøy, samt evne til å velge egnet verktøy til aktuell situasjon. Kreativ bruk av digitale verktøy gir ikke bare digital kompetanse, men kan være et godt redskap for å stimulere og inspirere barnas egne kreative uttrykk, samt være et nyttig verktøy for pedagogisk dokumentasjon. De gir også mulighet for å produsere og skape noe sammen, som igjen kan gi en

 

mestringsopplevelse og utvikle sosial kompetanse. Digitale verktøy kan også være et nyttig og morsomt hjelpemiddel i arbeidet med språkstimulering.

 

 

 

I Dalsbråten Barnehage bruker vi KidPlan, vi har vi en egen hjemmeside, www.dalsbratenbarnehage.no og  per nå to Facebook-sider, Dalsbråten Barnehage SA, Dalsbråten Barnehage 2020-2021. Vi har strenge regler for å legge ut bilder, og innhenter godkjennelse av foresatte i Kidplan. I Dalsbråten Barnehage har hver avdeling en bærbare PC og mobiltelefoner, et felles speilrefleks kamera, felles kopimaskin og printer. Hver avdeling har også ett nettbrett med prosjektor og digitale høyttalere som brukes sammen med barna. Det skal fremme barnas lek, kreativitet og læring. Nettbrettet skal brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsredskap. Vi ønsker å gi barna en forståelse av dette som et nyttig verktøy for læring.

 

 

 

8.0.  OVERGANGER

 

8.1. Når barnet begynner i barnehagen:

 

Barnehagen skal i samarbeid med de foresatte legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Personalet i Dalsbråten Barnehage arbeider mye med dette og har flere arbeidsmetoder:

 

-          Samordnet opptak. Foresatte søker om barnehageplass og vi  barnehagene har felles opptak med Ringerike Kommune.

 

-          Når barnet har fått plass sender vi ut velkomstbrev til foresatte (1. måneder før oppstart

 

-          Vi oppfordrer foreldre til å komme å besøke barnehage og bruke barnehagen i helgene og utenom åpningstid før oppstart.

 

-          Når barnet begynner hos oss satter vi av tid til å bli kjent med barn og foresatte.

 

-          Hvert barn har en primærkontakt og en nærkontakt som følger opp barnet og arbeider med å skape gode relasjoner.

 

-          Personalet sørger for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

 

-          Vi tilpasser rutiner og organiserer hverdagen for at barna skal få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

 

 

 

8.2. Overganger innad i barnehagen:

 

Personalet skal sørge for at barn får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. I Dalsbråten Barnehage skal de ansatte kjenne barna og foreldrene i hele barnehagen.  Før overgang til ny avdeling arbeider personalet ekstra med å bli kjent med nye barn. De fleste barna bytter avdeling etter sommerferien.

 

-          Besøksdager på ny avdeling.

 

-          Voksene fra din avdeling følger barna over til ny avdeling.

 

-          Vi er felles ute deler av dagen for eksempel på morgenen, i utetiden.

 

-          Aldersgrupper på tvers av avdelingen og barnehagen

 

-          Barn fra ulike avdelinger deltar på felles aktiviteter og lek ute og inne.

 

-          Personal fra andre avdelinger er på den avdelingen som for eksempel har møter og hvis de har behov for hjelp.

 

 

 

8.3. Overgangen mellom barnehage og skole

 

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. I barnas siste år i barnehagen arbeider personalet for at barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Personalet på avdelingen gir de eldste barna mange gode erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Vi arbeider med at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

 

-          Barnehagen er med på møter i kommunen vedrørende overgang barnehage –skole. overgangsskeje

 

-          Det er foreldremøter på skolene.

 

-          De eldste barna har førskolegruppe, Maxigruppe, en gang i uken og i perioder

 

-          Vi besøker nærskolen til barnehagen.

 

-          Barnehagen sender i samarbeid med foresatte informasjon om barnet til skolen.

 

-          Barnesamtaler og fireldresamtaler

 

-          Fylle ut overgangs-skjemaer med spørsmål om barnet, språk, behov med mer.

 

 

 

Senhøsten før barnet begynner på skolen så starter skoleforberedende aktiviteter for skolestartere. Maxigruppa er gruppa med de eldste barna i barnehagen og de skal i løpet av året modnes inn i tanken på at de snart er skolebarn. De får større tillit, ansvar og det stilles større krav til selvstendighet. Når det er Maxigruppe får barna leke og være med på turer og aktiviteter som er tilpasset for deres alder og utvikling. Barnas medvirkning skal stå sentralt ved at de er med på å påvirke aktivitetsinnhold og hvordan aktiviteten skal gjennomføres.  I løpet av siste året gjennomføres det skolaktiviter, overnatting i barnehagen, trafikk opplæring, Minbiler på Eggemoen, Skiskole, Svømmeskole.

 

I tillegg følger vi de retningslinjer vi får fra departementet og kommunens plan for overgang barnehage skole. Her er noe av punktene: 

 

 Gode sosiale ferdigheter med mål:

 

      Å kunne vise omsorg og ta hensyn til andre

 

      Å kunne gi og ta imot positive tilbakemeldinger

 

      Å kunne ta initiativ til sosial kontakt med andre barn

 

      Å kunne komme med i lek på en sosialt akseptabel måte

 

      Å kunne gjenkjenne og sette ord på egne og andres følelser

 

      Alle barn skal få anerkjennelse uansett kulturell og sosial bakgrunn Alle barn skal ha tro på seg selv og oppleve å bli tatt på alvor

 

Gode språklige ferdigheter med mål:

 

      Kan stille hvorfor og hvordan spørsmål

 

      Kan sortere ting i kategorier, (eks leker, klær)

 

      Kan fortelle noe om hva ting er: beskrive noe

 

      Har kjennskap til rim og regel  

 

Skriftspråk ferdigheter:

 

      Ha kjennskap til bokstavene i navnet sitt

 

      Har en begynnende forståelse for rimord

 

      Utvikle blyantgrep

 

Gode matematiske ferdigheter

 

      Kunne sortere og sammenlikne størrelser, former og mønstre

 

      Kunne nyttiggjøre seg av begreper for plassering som over, under, bak, foran, ved siden osv.

 

      Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.

 

 

 

Eget opplegg for Maxigruppa:

 

©      Egne Maxigruppe-aktiviteter (turer, skoleretta aktiviteter, lekser, trafikk)

 

©      Svømmekurs på Ringeriksbadet

 

©      Skiskole på Ringkollen

 

©      Julevandring

 

©      Overnatting i barnehagen

 

©      El-biler

 

9.0. SAMARBEID

 

9.1. Samarbeid mellom hjem og barnehage

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål (KD, 2017).

 

 

 

De foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere og personalet i Dalsbråten Barnehage ønsker et nært og åpent samarbeid. Et godt samarbeid og god dialog er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Vi vet at det er viktig at foreldre føler seg trygge på at barna har etgodt sted å være, og at de blir tatt best mulig vare på både fysisk og psykisk. Foresatte og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling, og det daglige samarbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldremøter, foreldreråd/samarbeidsutvalget (Fau) og barnehagens eierstyre.

 

Intensjonen med FAU er å gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte.

 

FAUbestår av seks foresatte til barna i barnehagen på tvers av alder og avdeling. FAU skal fremme foresattes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Utvalget arrangerer markeringer og sammenkomster for voksne og barn.

 

 I Dalsbråten barnehage har vi to foreldremøter per år, både felles for alle foreldre og avdelingsvis foreldremøter.

 

Eierstyret i barnehagen består av fem representanter fra de foresatte, valgt på årsmøte. To ansatt deltar på styremøtene som observatører. Dalsbråten Barnehage er en foreldreeiet barnehage. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte og det overordnede ansvaret for barnehagen. Styremedlemmene fordeler arbeidsoppgavene mellom seg og området de har ansvar for er økonomi, personal, drift og miljø. Styret koordinerer sitt arbeid med daglig leder for barnehagen og FAU. Eierstyret har ansvaret for å organisere de foresattes innsats ved de årlige dugnadene. Eierstyret skal fastsette barnehagens årsplan.

 

9.2. Andre samarbeidspartnere                                                                                                                       - Ringerike Kommune

 

- Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 

- Barneverntjenesten    

 

- Helsestasjon                                                                                                                            -

 

- Private barnehagers landsforbund

 

- Andre barnehager

 

- Bedrifter i nærområde

 

-Brannstasjon

 

-Nav                                                                                                             

 

 

 

10.0.        AVSLUTNING

 

 

 

I denne virksomhetsplanen beskriver barnehagens lovgrunnlag og verdigrunnlag generelt og Dalsbråten Barnehage sin historie. Planen belyser barnehagens visjon, formål og innhold.  Barnehagens fagområder med progresjonsplan har blitt presentert og vi har beskrevet Dalsbråten Barnehage som en pedagogisk institusjon. Avslutningsvis har vi sett på overganger som er en del av barnehagelivet og presentert noen av våre samarbeidspartnere.

 

 

 

Virksomhetsplanen skal være et viktig dokument og brukes når personalet arbeider for vår visjon Trygghet –  Glede – Raushet til barnas beste. Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivå, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Ved ønske om ytterligere informasjon om Dalsbråten barnehage se www.dalsbraten.barnehage.no

 

 

 

 

 

11.0.        LITTERATURLISTE

 

 

 

Lov om barnehager – Kunnskapsdepartementet 2005

 

Rammeplan for barnehagen – Kunnskapsdepartementet 2017.

 

Innenfor og utenfor- Margreta Øhman

 

Være sammen

 

Årsplan

 

Vedtekter