/>

Vedteker Dalsbråten Barnehage

Dalsbråten Barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Barnehagen åpnet i oktober 1991. Når dere får tilbud om plass går dere også inn som andelseie i Dalsbråten Barnehage. Barnehagen er organisert som et Samvikelag ( SA) Eierstyret i barnehagen består av 5 representanter fra foreldrene/ andelseierne i barnhagen. Her er Dalsbråten Barnehage sine vedtekter

Vedtekter for andelslaget Dalsbråten Barnehage SA

1     Navn og forretningssted        

Andelslagets navn er Dalsbråten Barnehage SA. Dalsbråten Barnehage SA ligger i Ringerike kommune. Barnehagen er organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

2     Formål

Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Ringerike til beste for andelslagets barn. Virksomheten har et ideelt formål. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Virskomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

3     Andelshavere

Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.

 

Hver andel lyder på kr 2000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foreldre/foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder skriftlig.

 

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Andelen utbetales til andelshaveren senest 30 dager etter endt oppsigelsestid. Skyldig foreldrebetaling kan trekkes fra før utbetaling.

4     Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

5     Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Ordinært årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel til de som er registrert med stemmerett per 15. februar. Saksliste skal legges ved innkallingen.

Innmelding av saker varsles ved oppslag minst 6 uker før årsmøte. Frist for komme med forslag til saker er 4 uker før årsmøte.

 

På årsmøtet behandles kun forslag som er oppført på sakslista.

 

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

 

På årsmøtet skal det føres frammøteprotokoll som skal underskrives av 2 valgte andelshavere.

6     Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1      Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen.

2      Styrets årsmelding.

3      Godkjennelse av regnskap.

4      Orientering om budsjett

5      Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

6      Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7      Eventuelt forslag om oppløsning.

8      Valg av styremedlemmer og varamedlem.

9      Ved valg av revisor, skal dette gjøres av årsmøte.

10    Valg av valgkomite.

Årsmøtet ledes av styreleder. Daglig leder er referent.

7     Avstemningsregler for årsmøtet.

Hver andel har en stemme.

 

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer

 1. vesentlige endringer av andelslaget formålsbestemmelse
 2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene
 3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkelaget
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5. avgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skiftlig og datert fullmakt.

8     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tiendedel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

9     Styret

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiverog har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av 5 medlemmer. En styreleder og styremedlemmer.

 

Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges en vararepresentant til styret, annet hvert år. Daglig leder er fast sekretær for styret.

 

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det.

 

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres referat over styremøtene. Referatet skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i referatet. Referatet skal underskrives av styrets leder. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

 • Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder.
 • Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

Inntil 2 valgte representanter fra de ansatte kan delta på styremøte som observatører.

 

10   Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer, og velges for 1 år av årsmøte.

Komiteen skal også avgi innstillingen direkte overfor årsmøtet.

 

Komiteens innstilling skal omfatte forslag til valg av styremedlemmer, samt vararepresentanter og ny valgkomite. Årsmøtet kan vedta en instruks om arbeidsformen til valgkomiteen.

11   Daglig leder

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig lederskal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

12   Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet velger 5 foreldrerepresentanter og 3 varamedlemmer (1-2 representanter fra hver avdeling og 3 vararepresentanter ,1 fra hver avdeling) til FAU/SU. Dette skjer på foreldremøte på høsten,

13 Bruk av årsoverskuddet

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.

14Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

 

Ved oppløsning skal andelslagets formue – etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd – tilfalle private barnehageformål i Ringerike Kommune.

 

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.

 

Vedtekter for Dalsbråten Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

 

15          Eierforhold

Barnehagens eier er Dalsbråten Barnehage SA.

  

16   Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

17   Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

18   Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er i hovedsak barn bosatt i Ringerike Kommune og nærliggende kommuner.

 

Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret (14. august) det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.  

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

A)   Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B)    Dalsbråten Borettslag disponerer fem (5) plasser (en plass under 3 år, fire plasser over 3 år ). Barnehagen må ha mottatt søknaden innen 1.mars, ellers bortfaller kravet.

C)    Barn til fast ansatte i barnehagen.

D)    Søsken til barn som har plass i barnehagen.

E)    Barn som står på barnehagens venteliste.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

19   Permisjon

Søknad om permisjon fra plassen må sendes daglig leder 3 måneder for permisjon forventes å tre i kraft. Daglig leder er gitt myndighet til å avgjøre søknadene. Permisjon kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen.

20   Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

 

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftelig.  

 

Dersom et barn skal slutte i perioden 15.mai – 14.august gjelder egne bestemmelser.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 15. februar medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (14.august). Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden kan foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

21   Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen i barnehagen fastsettes av styret.

Ved mislighold av foreldrebetaling kan styret bestemme at andelshaveren mister retten til barnehageplassen og at andelsinnskuddet holdes tilbake.

 

22   Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

 

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

 

23   Leke- og oppholdsareal

 

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

24   Foreldrebetaling

Styret i Dalsbråten Barnehage fastsetter til enhver tid gjeldene betalingssatser innenfor gjeldene lover og regler.

 

Ved mislighold av foreldrebetalingen kan styret bestemme at andelshaveren mister retten til barnehageplass. Styret kan også bestemme at andelsinnskudd holdes tilbake.

25   Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag. Åpningstid totalt 9,5 timer.

 

I romjulen og mandag -tirsdag før påskelanghelgen er barnehagens åpningstid fra kl. 8.00 til kl. 16.00

 

Barnehagen holdes stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember), samt på onsdag før skjærtorsdag.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen skal gi beskjed om når barnehagen er stengt i god tid.

 

Barnehageåret starter 15.august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Foreldrene skal innen 30.april gi skriftlig beskjed om når barnet skal ha ferie.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

26   Dugnad

Andelshavere forplikter seg til å delta på 2 dugnader i løpet av barnehageåret.

 

Styre- og FAU medlemmer kan fritas fra dugnadsplikt.

 

Hvis noen andelseiere av spesielle årsaker ikke kan møte på dugnad går det an å søke om fritak fra dugnadsplikten mot en betaling på 400,- kroner per dugnad.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

27   HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til styrerassistenten/ HMS –perm/IA-bedrift-perm/Bedriftshelsetejneste-perm for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

 

 

Disse vedtektene er gjeldene fra 23.mars 2011

 

 

Dalsbråten Barnehage

Februar 2011

 

 

 

 

Vedtekter for andelslaget Dalsbråten Barnehage SA

1     Navn og forretningssted        

Andelslagets navn er Dalsbråten Barnehage SA. Dalsbråten Barnehage SA ligger i Ringerike kommune. Barnehagen er organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

2     Formål

Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Ringerike til beste for andelslagets barn. Virksomheten har et ideelt formål. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten. Virskomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

3     Andelshavere

Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert.

 

Hver andel lyder på kr 2000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foreldre/foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder skriftlig.

 

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Andelen utbetales til andelshaveren senest 30 dager etter endt oppsigelsestid. Skyldig foreldrebetaling kan trekkes fra før utbetaling.

4     Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

5     Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Ordinært årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel til de som er registrert med stemmerett per 15. februar. Saksliste skal legges ved innkallingen.

Innmelding av saker varsles ved oppslag minst 6 uker før årsmøte. Frist for komme med forslag til saker er 4 uker før årsmøte.

 

På årsmøtet behandles kun forslag som er oppført på sakslista.

 

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

 

På årsmøtet skal det føres frammøteprotokoll som skal underskrives av 2 valgte andelshavere.

6     Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1      Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen.

2      Styrets årsmelding.

3      Godkjennelse av regnskap.

4      Orientering om budsjett

5      Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

6      Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7      Eventuelt forslag om oppløsning.

8      Valg av styremedlemmer og varamedlem.

9      Ved valg av revisor, skal dette gjøres av årsmøte.

10    Valg av valgkomite.

Årsmøtet ledes av styreleder. Daglig leder er referent.

7     Avstemningsregler for årsmøtet.

Hver andel har en stemme.

 

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer

 1. vesentlige endringer av andelslaget formålsbestemmelse
 2. mer tyngende heftelsesregler for medlemmene
 3. skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkelaget
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5. avgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skiftlig og datert fullmakt.

8     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tiendedel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

9     Styret

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiverog har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av 5 medlemmer. En styreleder og styremedlemmer.

 

Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges en vararepresentant til styret, annet hvert år. Daglig leder er fast sekretær for styret.

 

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det.

 

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres referat over styremøtene. Referatet skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i referatet. Referatet skal underskrives av styrets leder. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

 • Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder.
 • Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
 • Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

Inntil 2 valgte representanter fra de ansatte kan delta på styremøte som observatører.

 

10   Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer, og velges for 1 år av årsmøte.

Komiteen skal også avgi innstillingen direkte overfor årsmøtet.

 

Komiteens innstilling skal omfatte forslag til valg av styremedlemmer, samt vararepresentanter og ny valgkomite. Årsmøtet kan vedta en instruks om arbeidsformen til valgkomiteen.

11   Daglig leder

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter andelslagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig lederskal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

12   Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet velger 5 foreldrerepresentanter og 3 varamedlemmer (1-2 representanter fra hver avdeling og 3 vararepresentanter ,1 fra hver avdeling) til FAU/SU. Dette skjer på foreldremøte på høsten,

13 Bruk av årsoverskuddet

Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.

14Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

 

Ved oppløsning skal andelslagets formue – etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd – tilfalle private barnehageformål i Ringerike Kommune.

 

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.

 

Vedtekter for Dalsbråten Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

 

15          Eierforhold

Barnehagens eier er Dalsbråten Barnehage SA.

  

16   Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

 

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

17   Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

18   Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er i hovedsak barn bosatt i Ringerike Kommune og nærliggende kommuner.

 

Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret (14. august) det år barnet fyller 6 år. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.  

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

A)   Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B)    Dalsbråten Borettslag disponerer fem (5) plasser (en plass under 3 år, fire plasser over 3 år ). Barnehagen må ha mottatt søknaden innen 1.mars, ellers bortfaller kravet.

C)    Barn til fast ansatte i barnehagen.

D)    Søsken til barn som har plass i barnehagen.

E)    Barn som står på barnehagens venteliste.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

19   Permisjon

Søknad om permisjon fra plassen må sendes daglig leder 3 måneder for permisjon forventes å tre i kraft. Daglig leder er gitt myndighet til å avgjøre søknadene. Permisjon kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen.

20   Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

 

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftelig.  

 

Dersom et barn skal slutte i perioden 15.mai – 14.august gjelder egne bestemmelser.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 15. februar medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut barnehageåret (14.august). Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden kan foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

21   Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen i barnehagen fastsettes av styret.

Ved mislighold av foreldrebetaling kan styret bestemme at andelshaveren mister retten til barnehageplassen og at andelsinnskuddet holdes tilbake.

 

22   Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

 

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

 

23   Leke- og oppholdsareal

 

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

24   Foreldrebetaling

Styret i Dalsbråten Barnehage fastsetter til enhver tid gjeldene betalingssatser innenfor gjeldene lover og regler.

 

Ved mislighold av foreldrebetalingen kan styret bestemme at andelshaveren mister retten til barnehageplass. Styret kan også bestemme at andelsinnskudd holdes tilbake.

25   Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 til kl. 17.00 mandag til fredag. Åpningstid totalt 9,5 timer.

 

I romjulen og mandag -tirsdag før påskelanghelgen er barnehagens åpningstid fra kl. 8.00 til kl. 16.00

 

Barnehagen holdes stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember), samt på onsdag før skjærtorsdag.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen skal gi beskjed om når barnehagen er stengt i god tid.

 

Barnehageåret starter 15.august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Foreldrene skal innen 30.april gi skriftlig beskjed om når barnet skal ha ferie.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

26   Dugnad

Andelshavere forplikter seg til å delta på 2 dugnader i løpet av barnehageåret.

 

Styre- og FAU medlemmer kan fritas fra dugnadsplikt.

 

Hvis noen andelseiere av spesielle årsaker ikke kan møte på dugnad går det an å søke om fritak fra dugnadsplikten mot en betaling på 400,- kroner per dugnad.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

27   HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til styrerassistenten/ HMS –perm/IA-bedrift-perm/Bedriftshelsetejneste-perm for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.

 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

 

 

Disse vedtektene er gjeldene fra 23.mars 2011

 

 

Dalsbråten Barnehage

Februar 2011