Årsplan 2020-2021

I denne årsplan beskriver vi ulike sider ved barnehagen. I år har det vært en del annet en pedagogikk og normal drift av barnehage som har vært i fokus. Barnehagen har utarbeidet en beredskapsplan for Covid -19. I denne planen beskrives smitteverntiltak og annet som barnehagen må ta hensyn til i forbindelse med denne pandemien

VELKOMMEN TIL DALSBRÅTEN BARNEHAGE

Dalsbråten Barnehage er en privat foreldreeid barnehage og er organisert som et andels-og samvirke -lag. Vi er godkjent for 50 barnehage-plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen er bygget av firmaet Trygge Barnehager i 1991. For mer informasjon barnehagen og annet se INFOHEFTE til Dalsbråten Barnehage.

VÅR VISJON

GI BARNA TRYGGHET - GLEDE - RAUSHET

Gjennom hverdagsaktiviteter, turer, lek og ulike aktiviterer håper vi på å gi barna:

SOL= Sosiale og Språklige ferdigheter – Omsorg – Lek

Mål:

«UTVIKLE SOSIALE OG SPRÅKLIGE FERDIGHETER»

 Vi jobber bevisst med:

ü  at barna skal bli trygge på seg selv og sin egen verdi

ü  at barna tar kontakt med andre på en positiv måte (hjelpe til, snakke, lytte, dele, vise omsorg)

ü  at barna utvikler empati ( medfølelse, omtanke) ovenfor andre

ü  at  vi i personalet er bevist sin rolle som modell og veileder for barna

STEG-FOR-STEG, TRAS, SNAKKEPAKKEN og SPRÅKKISTA er viktige arbeidsverktøy.

Mål:

«AT BARNA OPPLEVER OMSORG OG FØLER SEG VERDSATT»

Omsorg handler om:

©      at hvert barn blir sett og anerkjent for den de er

©      at barna har et fang å sitte på og ei hånd å holde i

©      at barna blir kjent med sine følelser

« Det er mye læring i god omsorg»

Mål:

«AT BARNA SKAL LÆRE OG UTVIKLE SEG GJENNOM LEK OG AKTIVITETER»

I lek og aktiviteter skal det legges til rette for:

  • at barna opplever lyst, glede og humor.
  • at barna får utfordringer og nye erfaringer.
  • at barna får utvikle og styrket sin identitet og selvfølge
  • at barna har en god barnehagehverdag

Lek og samvær med andre barn er en viktig del av barnas liv. I lek tilegner barna seg kunnskap, utvikler fantasien og har det gøy. De voksnes rolle i leken er å være tilstede for barna, oppmuntre og tilrettelegge for at den gode leken får grobunn.

 

VÅRE VERDIER

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Barnehagen skal gi omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Leken skal ha en fremtreden plass i barnas liv i barnehagen. Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler barna. Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av barnekulturen. Typer lek er mange, og gjenspeiler barnas alder.

 

VÅRE LØFTER TIL BARNA

Årene i barnehagen er blant de viktigste i livet ditt. Her skal du leke og lære, få venner og utvikle sosiale ferdigheter og kjenne deg verdifull. Ikke alle kan bli best i alt, men alle kan bli best på å være seg selv. Vår oppgave er å bidra, sammen med hjemmet ditt, til at du blir så trygg, nysgjerrig og glad som bare du kan være.

VÅRE LØFTER TIL FORELDRENE

Vi vet at en god barnehage handler om samspill - mellom voksne og barn, mellom medarbeidere og foreldre. Vi kan bare lykkes sammen. Vår felles oppgave er å skape en arena der barnet kan vokse i trygghet, glede og mestring. Den handler om sosiale ferdigheter - om å hjelpe andre barn, leke med dem, trøste dem og rose dem. Og det handler om læring; både fysisk og faglig. Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi vil at alt de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det.

God kvalitet i barnehagene skapes av kompetente engasjerte ansatte i samspill med barna, hverandre og foreldrene

Kontaktinformasjon

DALSBRÅTEN BARNEHAGE

Daglig Leder: Runhild  Skaane Raastad

Carl Platous 5,3511 Hønefoss

Telefon: 32 12 82 40, Mobil: 98871177,

Epost: dalsbraten@barnehage.no

Jonsetoppen.dalsbraten@barnehage.no

Pedagosgisk leder på Jonsetoppen: Linn Granli og Stian Hagen

Dompidal.dalsbraten@barnehage.no

Pedagogsik leder på Dompidal: Camilla Nordengen og Silje Venås

Gomohaugen.dalsbraten@barnehage.no

Pedagogisk ledere på Gomohaugen: Cathrine Bach og Line Bratlund

Bilder og informasjon om hele personalgruppe - se siden OM OSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE 2020-2021:

LEKEMILJØ OG BARNS LEK - VOKSEN ROLLEN I LEK

 Rammeplan for barnehager beskriver viktigheten av å fokusere på lek :

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.


                              

UKA I BARNEHAGEN. ( På grunn av korona kan dette avvike noe i år )

Mandag

Tirdag

Onsdag

Tordag

Fredag

Jonsetoppen /Dompidal:

Turdag

Gomohaugen:

Blårommet

Gymsalen på:

Brannstasjo

Aldersgrupper

Temagrupper

 

Varm Lunsj

Jonsetoppen

Blårommet

Temadag/grupper

 

Gomohaugen

Turdag

 

Dompidal:

Temadag/grupper

Gomohaugen

Blårommet

 

Varm lunsj

 

Aldersgrupper

Kl. 10-14

Dompidal

Blårommet

Temadag/grupper

 

Gymsalen på:

Brannstasjon

 

Jonsetoppen:

Temadag/grupper

 

 

ÅRSHJUL 2020/2021 Hver uke og måndetlig lager avdelingene mer konrete plandokumenter.

   DALSBRÅTEN BARNEHAGE ÅRSHJUL 2020-2021

Måned

Barn

Personal

Foreldre

HMS

Rammeplan

Være sammen

 

August

Planleggingsdag 14. august

Nytt barnehageår

Tema: Tilvenninger/ Bli kjent, Rutiner og dagsrytme i barnehagen

Lek og aktiviteter ute og inne

Tema: Meg selv

og familien min

Nytt barnehageår

Tilvenning

Bli kjent

Planleggingsdag 14. august

Avd.møter kveld

 

Tilvenning

Årsplan

Planleggingsdag =

Fredag 14.august

 

Daglig: Sjekkliste

Uteområdet

Sjekkliste brann

Fagområdet: Nærmiljø og samfunn

-       Gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden

(Kollektiv transport, turer i nærområdet, Trafikkregler, Kart)

-       Erfaring med lokale tradisjoner, institusjoner og yrker

(Brannstasjon, Hønefoss videregående, Benterud skole, Bibliotek m.m.)

-       Kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjoner-

-       Kjennskap til menneskerettigheter

FNs barnekonvensjon

 

Andre stikkord:

Ordensbarn, Merkedager,

Meg selv, Familien min,

Barns medvirkning, lekegrupper

 

 

 

-Relasjonsbygging

-Omsorg, varme og

grensesetting

-Bevissthet rundt voksenrollen

-Veiledning og støtte

 

Se «Være sammen» hefte

 

 

September

 

Dompidal

Varmmat

ansvar

Tema: Tilvenning/Bli kjent

Tema: Høst og meg selv

Uke 38 Brannvernuke med Eldar og Vanja

(Felles) Høsttur = I uke 39

Barnehage- Fotografering

= onsdag 23. september

Høstferieuke for skole uke 40

Avdelingsmøte kveldsmøte

Ledermøte

Uke 38 Brannvernuke

Foreldremøte

(Felles) Høsttur= I uke 39

Fotografering = 23.september

Høstferieuke

Foreldremøte =

Vi kommer tilbake med dato og hvordan møte gjennomføres

Foreldredugnad=

man -tors i Uke 39 Fotografering

=23.september

Daglig:

Sjekkliste

uteområdet

 

Vernerunde

Brannvern

Hms møte

 

Oktober

 

Gomohaugen

Varmmat-

ansvar

Tema: Høst

Aldersgrupper , Grupper

Ruskenuke

Høstutstilling

= I uke 43

Bamsedag = 27. oktober

Personalmøte

Avdelingsmøte

Ledermøte

Høstutstilling/

= I uke 43

Bamsedag = 27. oktober

Foreldresamtaler=

Uke 44 - 47

Høstutstilling =

I uke 43

Husk bamse

Tirsdag 27/10

Daglig:

Sjekkliste

Uteområdet

Sjekkliste brann

 

Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet

-sansing og opplevelser med kunst og kultur

- estetiske erfaringer gjennom formingsaktiviteter

-oppleve og skape kunstneriske og kulturelle utrykk

-Bli kjent med div. materiell og teknikker

 

 

 

November

 

Jonsetoppen

varmmat-

ansvar

Tema: Høst

Aldersgrupper, Grupper

Tema: Jul og tradisjoner

Juleverksteds-uker =

Uke 48+49

Nissefest = 30.november

Førstehjelpskurs ansatte=

12.november

Juleverksted-uker

Julebord Ansatte= 4. desember

Foreldresamtaler= Uke 44-47

Nissefest = 30.november

Foreldresamtaler

= Uke 44-47

Nissefest = 30.november

Daglig: Sjekkliste

Uteområdet

Sjekkliste brann

 

Vernerunde

 

Måned

Barn

Personal

Foreldre

HMS

Rammeplan

Være sammen

 

Desember

Luciafrokost = 11. desember

Julevandring for Maxigruppa

Julebord for barna =

17. desember

Planleggingsdag 23. desember

Luciafrokost 11. desember

Julebord Barna = 17.desember

Planleggingsdag 23. desember

Luciafrokost =

11. desember

Planleggingsdag

23. desember

 

Planleggingsdag 4. januar 2021

Daglig:

Sjekkliste

Uteområdet

Sjekkliste brann

 

 

Hms møte

Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet

Stikkord: Bevegelsessanger, rytme og takt, Fantasi, teknikker og materialer, dramatisering, eventyr,

Kunstnere og historikk.

 

 

-Relasjonsbygging

-Omsorg, varme og

grensesetting

-Bevissthet rundt voksenrollen

-Veiledning og støtte

 

 

 

 

 

VI SER FRAM TIL ET BARNEHAGEÅR FYLT MED MASSE GLEDER OG MYE GØY,

LÆRING OG MESTRING,

OG EN BARNEHAGE FYLT MED OMSORGFULLE, TRYGGE OG RAUSE VOKSNE.

 PRAKTISK INFORMASJON

©     Måltider i barnehagen.

Barna må ha med egen frokostmat i barnehagen ( matpakke). Vi serverer lunsj kl. 11 og ettermiddagsmat ca. kl 14.30. To dager i uken lager vi varm lunsj ( fisk, ulike  middagsformer, supper, o.l.) Barna er med på å bestemme det vi skal spise og er også med å lage noe av maten. Vi prøver å lage mat som er sunt, godt og enkelt.

©     Aktiviteter/Turer.

Aktiviteter som turer, barnemøte, grupper starter kl. 9.30. Husk å gi beskjed dersom dere kommer senere eller har fri.

Dersom dere kommer etter kl. 9.30 på turdager kan dere ringe barnehagen og møte avdelingen der de er.  Hvis barnet kommer senere enn kl. 9.45 er det fint om han/ hun er ferdig påkledd slik at det ikke blir ekstra venting på de andre barna.

©     Møter i barnehagen.

For å planlegge uka og gjøre en best mulig jobb med barna er det en del møtevirksomhet på dagtid, kveldstid. Når det er avdelingsmøter, ledermøter og andre møter på avdelingene, passer vi hverandres barn på tvers av huset og avdelingene. Vi er et hus, en barnehage. I år vil de fleste møtene foregå på kveldstid, med god avtand mellom og med nødvendige smitteverntiltak

©     Bursdagsfeiring

Vi ønsker at bursdagsinvitasjoner leveres til alle på avdelingen, alle i samme årskull og eller alle jentene/ guttene. Spør oss så får du en oversikt over navn J

Vi marker barnas bursdag i barnehagen med krone og flagg. Det er bursdagsbarnet som står i sentum denne dagen

©     Felles hørt og vårturer

Ved spesielle anledninger får dere info om litt lengre, felles turer. For å dekke ekstra kostnader rundt feks transport, billetter på turen vil det komme en liten ekstra innbetaling på vips eller kontant ( 100-200 ,-) i forbindelse med turen. Pengene brukes da til det aktuelle formålet.

©     Brakar 09/14

Brakar 09/14 er et tilbud om gratis reise for alle barnehager og elever i grunnskole. Tilbudet er kun tilgjengelig mellom klokken 09:00 og 14:00 på alle busslinjer som kjører ordinære rutetilbud for Brakar i kommunen.

 

©     Observasjon av barn

Barnehagen bruker ulike kartleggingsskjema til intern bruk og ved bruk til foreldresamtaler.  ( Egne maler,Tras, Alle med).

Disse skjemaene utleveres kun til andre instanser når foresatte samtykker til det.

Vi samarbeider med Helsestasjon (4 år trygg og klar), Ppt og Barnevernet. Og vi har muligheter til å bruke Fagteam og anonyme drøftelser i Ppt i kommunen.

©     Foreldresamtaler

Det settes opp foreldresamtaler vår og høst. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å snakke med oss utenom disse samtalene.

©     Garderobeplassen

Husk jevnlig sjekk av garderobeplassene til barnet deres. Pass på at de har nok skiftetøy og ta med møkkete/ brukt tøy hjem.

Husk å merke barnas klær og annet utstyr.

©     Overgang barnehage-skole.

Barnehagene samarbeider med skolene og det er laget rutiner på overgang barnehage- skole.